Privatumo politika

1.Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Kilo grupė” (toliau – Tiekėjas) administruojamo tinklalapio KILO.LT (toliau – KILO.LT) ir KILO.LT Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Duomenų valdytojas - UAB „Kilo grupė“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303157579, buveinės adresas - Žirmūnų g. 70-410, LT – 02103, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – [email protected], telefono numeris + 370 655 36411.

3. Šis dokumentas yra sutartis tarp duomenų valdytojo UAB „Kilo grupė“ ir Jūsų (toliau –   Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine, kuri pasiekiama internetiniu adresu www.kilo.lt, o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys www.kilo.lt paslaugomis.

4. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą reglamentuoja ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

5. KILO.LT tinklalapyje nurodydamas savo asmens ir ypatingus asmens duomenis apie sveikatą (t.y. sveikatos būklę/ligas, kurios gali turėti įtakos mitybos plano ir/ar sporto programos sudarymui arba sprendimui jų nesudaryti), Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

6. Tiekėjas tvarko Vartotojo asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

6.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

6.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

6.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai:

6.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo

6.3.2 Duomenų subjektas dėl asmens duomenų (įskaitant ir ypatingų asmens duomenų apie sveikatą tvarkymo) tvarkymo mitybos planų ir sporto programų sudarymo tikslu, išreiškia sutikimą uždėdamas varnelę „sutinku, kad mano asmens duomenys (taip pat ir duomenys apie sveikatą) būtų tvarkomi mitybos planų sudarymo tikslų“ bei sutinka laikytis naudojimosi KILO.LT tinklalapiu taisyklių;

6.3.3. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

7. Tiekėjas Vartotojo duomenis  saugo 4 metus po paskutinio vartotojo apsilankymo svetainėje ar to laiko, kai Vartotojas perdavė savo kontaktus Tiekėjui.

8. UAB „Kilo grupė“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

8.1. individualios paskyros sudarymui, finansinių dokumentų išrašymui, problemų, susijusių su paslaugu tiekimu, sprendimui; tvarkomi: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono nr, el.pašto adresas), IP adresas.

8.2. mitybos planų, sporto programų sudarymo arba sprendimo jų nesudaryti tikslu; tvarkomi: Duomenys apie sveikatą (t.y. sveikatos būklę/ligas, kurios gali turėti įtakos mitybos plano sudarymui arba sprendimui jo nesudaryti), vardas, pavardė, lytis, gimimo data, ūgis , svoris, el.pašto adresas.

8.3. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui (elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pristatymui); tvarkomi: gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys, vardas, pavardė.

8.4. tiesioginės rinkodaros; tvarkomi asmens duomenys: el.pašto adresas, telefono numeris, vardas, lytis.

9. Duomenų subjektas dėl asmens duomenų (įskaitant ir ypatingų asmens duomenų apie sveikatą tvarkymo) tvarkymo mitybos planų ir sporto programų sudarymo tikslu, išreiškia sutikimą uždėdamas varnelę „sutinku, kad mano asmens duomenys (taip pat ir duomenys apie sveikatą) būtų tvarkomi mitybos planų sudarymo tikslų“ bei sutinka laikytis naudojimosi KILO.LT tinklalapiu taisyklių;

10. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik po to, kai duomenų subjektas duoda sutikimą.

11. Dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, duomenų subjektas uždėdamas varnelę laukelyje „sutinku gauti su kilo.lt paslaugomis susijusius naujienlaiškius, pasiūlymus“ sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

12. Klientui sudaroma aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė duomenų subjektui išreikšti sutikimą ar nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

13. Klientas yra informuojamas apie teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys, būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir apie tai, kad bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

14. Jei klientas  nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų ateityje naudojami rinkodaros tikslais, klientas bet kuriuo metu turi teisę rašyti elektroninį laišką adresu [email protected] arba pateikti prašymą adresu Žrmūnų g. 70-410 ir nurodyti, kad nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.

15. Vartotojas, užsakydamas paslaugas KILO.LT tinklalapyje, privalo nurodyti tik teisingus duomenis. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas naudojimo Sąlygų ir Privatumo politikos pažeidimu. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninis paštą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį atsiųsdamas elektroninį laišką svetainės administratoriui [email protected].

16. Vartotojas suteikia teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. KILO.LT iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą.

17. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis.Duomenų subjektas siekdamas susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu turi pateikti rašytinį prašymą per savo paskyrą. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti KILO..lt pateiks informacija kokius asmens duomenis KILO.LT surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti per paskutinius vienerius metu, . Kilo.lt aukščiau nurodytą informaciją pateikia ne vėliau kaip per 30 dienų. Tokia informacija pateikiama vieną kartą neatlygintinai per kalendorinius metus.

18. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į KILO.LT elektroniniu pašto adresu ar per savo paslyrą prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys iš taisomi per penkias darbo dienas.

19. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė ir kurie yra įsipareigoję saugoti asmens duomenų paslaptį.

20. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

21.  Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

22. Tiekėjas siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašyta informacija yra naudojama Vartotojo, kaip ankstesnio tinklalapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui. Slapukai naudojami norint prisijungti prie vidinės sistemos t.y. lankytojo sesijai identifikuoti, saugomas sesijos ID. Taip pat, slapukai naudojami atpažinti sugrįžtanti vartotoją ir antrą kartą nerodyti jam tos pačios medžiagos. Duomenų subjektas prisijungdamas prie Kilo.lt tinklalapio yra informuojamas apie slapukų naudojimą bei yra gaunamas jo sutikimas dėl slapukų įrašymo. Slapukus, atsisakyti ar ištrinti galima per naršyklės nustatymus. Žemiau pateikiami konkrečių slapukų aprašymai:

"seenHow" slapukas yra saugomas 48 val., žymi, ar žmogus matė puslapį "Kaip tai veikia?" ir susipažino su produkto veikimu. Jei nematė ir ateina į registraciją, rodoma prezentacija;

"seenExit" slapukas yra saugomas 5 dienas, žymi, ar žmogus matė Exit popup, tam, kad antrą kartą bandant išeiti iš puslapio nerodytų to pačio pasiūlymo;

"kilo_user_session" slapukas galioja iki naršyklės sesijos pabaigos, naudojama vartotojui identifikuoti ir prisijungti prie vidinės sistemos;

"acceptCookies" slapukas neturi galiojimo pabaigos, žymi, kad žmogus perskaitė ir susipažino su slapukų naudojimu.

Google Analytics ir Zopim naudoja slapukus statistikai rinkti ir vartotojui atpažinti.

23. Tiekėjas statistiniais tikslais gali naudoti su Vartotoju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas paslaugas, tinklalapio naudojimą ir t.t.. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Vartotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

24. KILO.LT užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

25. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

26. Vartotojas gali nesutikti suteikti savo asmens duomenų, tokiu atveju nėra galimybės naudotis Kilo.lt teikiamomis paslaugomis.

27. Tiekėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.

28. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo KILO.LT tinklalapyje dienos.

29. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi KILO.LT tinklalapiu ir jo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

 


Grįžti atgal

Rašyti žinutę
Kraunama  
Praneškite apie klaidą
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Remdamiesi savo narystės KILO.LT patirtimi, kaip tikėtina, kad rekomenduotumėte mūsų paslaugas savo draugams? (balais skalėje nuo 1 iki 10)
Ar KILO.LT projektas Jums yra naudingas?
Jūsų komentarai, pastabos (jei turite)

Prisijunk prie KILO.LT ir eik į kiną!
Įsigyk KILO.LT narystę šiandien ir gauk du bilietus į pasirinkta filmą bet kuriame kino centre "Forum Cinemas"!
Iki pasiūlymo pabaigos liko:
Pasinaudoti pasiūlymu